BİREYSEL MÜVEKKİLLER İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

AK BARAK AVUKAT ORTAKLIĞI BİREYSEL MÜVEKKİLLER İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
BİREYSEL MÜVEKKİLLER İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
AK BARAK AVUKATLIK ORTAKLIĞI (“AGB”) olarak gizliliğinizin korunmasına büyük önem veriyoruz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), anılan Kanun’un ikincil mevzuatı, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“KVK Kurulu”) ve sair ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda AGB tarafından kişisel verilerinizin nasıl işlendiğine dair bilgilendirilmeniz için hazırlanmıştır.

1. VERİ SORUMLUSU
AGB olarak veri sorumlusuyuz ve iletişim bilgilerimizi aşağıda bilginize sunarız:
İstanbul Barosu’nda Kayıtlı İsim/Ortaklık Unvanı: AK BARAK AVUKATLIK ORTAKLIĞI
E-posta: agb@agb-law.com
Adres: Fenerbahçe Mahallesi, Bağdat Caddesi, Hayat Apt. No:126 Daire: 2 34726, Kadıköy, İstanbul.
Telefon ve Faks No: 0216 987 24 12

2. HANGİ VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?
Kişisel iletişim ve kimlik bilgileriniz (Ad, Soyadı, Unvan, Telefon numarası, e-posta adresi gibi), T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, cinsiyet bilgisi, evlilik durumu, Avukatlık/Danışmanlık Sözleşmesi çerçevesinde hukuken işlemek zorunda olduğumuz veriler, Avukatlık/Danışmanlık Sözleşmemizin ifası için bize sağlamış olduğunuz veriler, eğitim ve iş geçmişi, banka hesap bilgileri, sizinle ilgili görsel ve(ya) işitsel veriler, fiziksel mekan güvenliğine ilişkin veriler, Avukatlık/Danışmanlık Sözleşmemiz çerçevesinde sağlık, vakıf veya sendika üyeliği bilgileri gibi özel nitelikli kişisel veriler.

3. VERİLERİNİZİ HANGİ HUKUKİ SEBEPLER VE YÖNTEMLE İŞLİYORUZ?
Yukarıda belirttiğimiz verilerinizi aramızda bir Avukatlık/Danışmanlık sözleşmesinin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya bağlantılı olması hukuki sebebiyle işlemekteyiz. Görsel ve(ya) işitsel verilerinizi meşru menfaatimiz için zorunlu olması hukuki sebebiyle işlemekteyiz. İşyerimizin güvenliğinin sağlanması meşru menfaatlerimiz kapsamındadır.

Aşağıdaki verileri hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebiyle işlemekteyiz:
Kişisel iletişim ve kimlik bilgileriniz (Ad, Soyadı, Unvan, Telefon numarası, e-posta adresi gibi), T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, cinsiyet bilgisi, evlilik durumu, Avukatlık/Danışmanlık Sözleşmesi çerçevesinde hukuken işlemek zorunda olduğumuz veriler, banka hesap bilgileri.

Kişisel verilerinizi açık rızanız olması hukuki sebebiyle yurtdışına aktarmaktayız. Bizimle paylaşacağınız kişisel verileriniz, veri kayıt sistemimizin parçası olmak üzere otomatik olmayan yollarla ve ilgili iletişimimiz sırasında tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla elde edilmekte ve işlenmektedir.

Kişisel verilerinizi şu yöntemlerle topluyoruz:
Elektronik form ve(ya) e-posta, telefon görüşmesi ve(ya) mülakat, doğrudan paylaşımınız, güvenlik kameraları, ofis araç ve gereçlerinin kullanımı, online iletişim araçları ve platformları, görüntü ve ses kaydına yarayan cihazlar.

4. VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?
İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, aramızdaki Avukatlık/Danışmanlık ilişkisinin yürütülmesi, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, organizasyon ve etkinlik yönetimi, performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, işyerimizin güvenliğinin sağlanması.

5. VERİLERİNİZİ KİMLERE AKTARIYORUZ?
Verilerinizi mevzuat gereği zorunlu hallerde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına yahut idari makamlara ölçülülük ilkesine riayet edilmek suretiyle aktarmaktayız. Verileriniz hizmetlerinden faydalandığımız e-posta hizmet sağlayıcıları ve bulut hizmet sağlayıcılarının yurt dışındaki veri depolama sistemlerine açık rızanız ile aktarılabilir.

6. VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLA AKTARIYORUZ?
Yukarıda belirttiğimiz verilerinizi aşağıdaki amaçlarla aktarmaktayız:
İşyerimizin güvenliğini sağlamak, performans değerlendirme süreçlerini yürütmek, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, aramızdaki Avukatlık/Danışmanlık ilişkisinin yürütülmesi, mevzuat gereği iş veren olarak sahip olduğumuz yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yetkili idari mercilere gereken bildirimlerin yapılması İletişim kurmak amacıyla e-posta ve bulut hizmetleri sağlayıcılarından faydalanmak.

7. VERİLERİNİZİ NASIL SAKLIYORUZ?
Kişisel verilerinizi sizinle kurduğumuz vekalet ilişkisi gereği 10 yıl boyunca yalnızca yukarıda amaçlar için gerekli olduğu için ve gerekli olduğu ölçüde veya yasal düzenlemelere uyum sağlamak için saklıyoruz.

8. HAKLARINIZ
Kişisel verilerinize ilişkin olarak KVKK’nın 11’inci Maddesinde sıralanmış ve aşağıda belirttiğimiz haklarınızı her zaman agb@agb-law.com e-posta adresimizden ya da yukarıda belirttiğimiz iletişim bilgilerinden bize ulaşmak suretiyle kullanabilirsiniz;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.