KURUMSAL MÜVEKKİL ÇALIŞANLARI İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

AK BARAK AVUKAT ORTAKLIĞI KURUMSAL MÜVEKKİL ÇALIŞANLARI İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
KURUMSAL MÜVEKKİL ÇALIŞANLARI İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
AK BARAK AVUKATLIK ORTAKLIĞI (“AGB”) olarak gizliliğinizin korunmasına büyük önem veriyoruz. Yetkilisi, temsilcisi veya çalışanı olduğunuz kurum (“Müvekkil”) ile bir Avukatlık/Danışmanlık Sözleşmesi içerisinde olduğumuzdan kişisel verilerinizi işlemekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuata uygun olarak işleme faaliyetlerimizle ilgili sizleri bu metin ile bilgilendirmek istiyoruz.

1. VERİ SORUMLUSU
AGB olarak veri sorumlusuyuz ve iletişim bilgilerimizi aşağıda bilginize sunarız:
İstanbul Barosu’Unvan: AK BARAK AVUKATLIK ORTAKLIĞI
E-posta: agb@agb-law.com
Adres: Fenerbahçe Mah. Bağdat Cad. Hayat Apt. No:126 Daire:2 34726 Kadıköy, İstanbul.
Telefon ve Faks No: 0216 987 24 12

2. HANGİ VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?
Kişisel iletişim bilgileriniz (Ad, Soyadı, Unvan, Telefon numarası, e-posta adresi gibi) İş pozisyonu, Avukatlık/Danışmanlık Sözleşmesi çerçevesinde hukuken işlemek zorunda olduğumuz veriler, Avukatlık/Danışmanlık Sözleşmemizin ifası için bize sağlanan veriler, görsel ve(ya) işitsel veriler, fiziksel mekân güvenliğine ilişkin veriler.

3. VERİLERİNİZİ HANGİ HUKUKİ SEBEPLER VE YÖNTEMLE İŞLİYORUZ?
Yukarıda belirttiğimiz verilerinizi Müvekkil ile aramızda bir Avukatlık/Danışmanlık sözleşmesinin akdedilmiş olması ve doğrudan doğruya bağlantılı olması ve meşru menfaatimiz için zorunlu olması hukuki sebepleriyle işlemekteyiz. Ortaklığımızın, işyerimizin ve çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak ve Müvekkil ile aramızdaki sözleşmenin gereğini yerine getirmek meşru menfaatlerimiz kapsamındadır.

Aşağıdaki verileri hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebiyle işlemekteyiz:
Kişisel iletişim bilgileriniz (Ad, Soyadı, Unvan, Telefon numarası, e-posta adresi gibi), iş pozisyonu, Avukatlık/Danışmanlık Sözleşmesi çerçevesinde hukuken işlemek zorunda olduğumuz veriler, Avukatlık/Danışmanlık Sözleşmemizin ifası için bize sağlanan veriler.

Kişisel verilerinizi açık rızanız olması hukuki sebebiyle yurtdışına aktarmaktayız. Kişisel verileriniz, veri kayıt sistemimizin parçası olmak üzere otomatik olmayan yollarla ve ilgili iletişimimiz sırasında tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla elde edilmekte ve işlenmektedir.

Kişisel verilerinizi şu yöntemlerle topluyoruz:
Elektronik form ve(ya) e-posta, telefon görüşmesi ve(ya) mülakat, Müvekkilin yaptığı ya da sizin yaptığınız doğrudan paylaşımlar, güvenlik kameraları, ofis araç ve gereçlerinin kullanımı

4. VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?
Yukarıda belirttiğimiz verilerinizi şu amaçlarla işlemekteyiz:
İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, Müvekkil ile aramızdaki Avukatlık/Danışmanlık ilişkisinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, işyerimizin güvenliğinin sağlanması

5. VERİLERİNİZİ KİMLERE AKTARIYORUZ?
Verilerinizi yukarıdaki amaçlarla hizmetlerinden faydalandığımız, gizlilik yükümlülüğü bulunan ve Türkiye’de yerleşik tedarikçilerimize, çözüm ortaklarımıza, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına yahut idari makamlara ölçülülük ilkesine riayet edilmek suretiyle aktarmaktayız. Verileriniz iletişim şirketleri ve bulut hizmet sağlayıcılarının yurt dışındaki veri depolama sistemlerine gönderim amacıyla yurt dışına açık rızanız ile aktarılabilir.

6. VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLA AKTARIYORUZ?
Yukarıda belirttiğimiz verilerinizi şu amaçlarla aktarmaktayız:
İşyerimizin güvenliğini sağlamak, performans değerlendirme süreçlerini yürütmek, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, Müvekkil ile aramızdaki Avukatlık/Danışmanlık ilişkisinin yürütülmesi, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, organizasyon ve etkinlik yönetimi, e-posta altyapısı, bulut hizmetleri.

7. VERİLERİNİZİ NASIL SAKLIYORUZ?
Kişisel verilerinizi yalnızca yukarıda amaçlar için gerekli olduğu veya yasal düzenlemelere uyum sağlamak için öngörülen sürelerle saklıyoruz. Yürürlükteki mevzuatın müsaade ettiği durumlarda kişisel verileriniz, talebinize istinaden her zaman silinebilir.

8. HAKLARINIZ
Kişisel verilerinize ilişkin olarak KVKK’nın 11’inci Maddesinde düzenlenmiş ve aşağıda belirttiğimiz haklarınızı her zaman agb@agb-law.com e-posta adresinden ya da yukarıda belirttiğimiz iletişim bilgilerinden bize ulaşmak suretiyle kullanabilirsiniz:
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme